Board Members

Jing Lei

Chairman

Yingli Fan

Principal

Li Hua

Vice Principal

Huaiyu Hu

Treasurer

Qingfan Zeng

Accountant

Weisen Liang

Member

Ran Qi

Member

Haidong Luan

Member

Hong’en Jie

Member