Faculty And Staff

CNY Chinese School
(2021 – 2022)

郑巍 Wei Zheng Chair
范英俐 Yingli Fan Principal
华利 Li Hua Vice Principal
曾庆帆 Qingfan Zeng Chief Accountant Officer
胡怀钰 Huaiyu Hu Treasurer
雷静 Jing Lei Director
翟洪涛 Hongtao Zhai Director
梁伟森 Weisen Liang Director
董昊元 Haoyuan Dong Director