Board Members

Board Members

Jing Lei

Chairman

Yingli Fan

Principal

Li Hua

Vice Principal

Huaiyu Hu

Cashier

Qingfan Zeng

Accountant

Weisen Liang

Member

Ran Qi

Member

Haidong Luan

Member

Hong’en Jie

Member